Číslo hlasovania: 3255
Číslo bodu: 2.
Szakbizottság PB - MJ01
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta  László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: