Číslo hlasovania: 3257
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k návrhu na schválenie Zásad pre vytváranie a pre činnos poslaneckých klubov poslancov Mestského zastupitežstva v Komárne       Mestské zastupitežstvo v Komárne


schvažuje

Zásady pre vytváranie a pre činnos poslaneckých klubov poslancov Mestského zastupitežstva v Komárne.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Proti:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő

   Nehlasovali: