Číslo hlasovania: 326
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna, k doplneniu uznesenia MsZ č. 781/2002


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ č. 781/2002 zo dňa 17.04.2002 s tým, že doba nájmu začína plynú od 01.01.2003 pre P. G..

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle schváleného uznesenia

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
Ing. Péter Bábi  Helena Belokosztolszká Mgr. Lajos Szép Ing. Vojtech Szabó
Ing. Peter Takács Ing. Štefan Langschadl MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Ludovít Horváth
PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas
 Mihály Mácza MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák
 Anton Andrássy  Mária Hutter Ing. Gábor Cséplő MUDr. Tamás Hollósy
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Anton Marek PaedDr. Štefan Bende
PhDr. János Kovács

   Proti:
Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: