Číslo hlasovania: 327
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 3993 o výmere cca 15 m2 v k.ú. Komárno na uloženie novinového stánku pre H. Sz.

2. odpredaj pozemku p.č. 836/2 o výmere 28 m2 v k.ú. Komárno pre J. M.

3. odpredaj časti pozemku z p.č. 3500 o výmere 108 m2 v k.ú. Komárno pre A. L.

4. odpredaj časti pozemku z p.č. 1976/1 o výmere 18 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre P. H.

5. odpredaj časti pozemku z p.č. 7312 o výmere 177 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby polyfunkčného domu pre L. L.

6. odpredaj pozemku p.č. 10174 o výmere 113 m2 a časti pozemku z p.č. 10168/1 o výmere 710 m2 v k.ú. Komárno pre M. F.

7. odpredaj pozemkov p.č. 10209/2 o výmere 400 m2, p.č. 10209/1 o výmere 2014 m2, p.č. 10208 o výmere 1412 m2, p.č. 10213/1 o výmere 1932 m2, p.č. 10211 o výmere 164 m2, p.č 10212 o výmere 25 m2, p.č. 10210 o výmere 4944 m2, p.č. 10214 o výmere 389 m2, p.č. 10215 o výmere 310 m2, p.č. 10213/2 o výmere2875 m2, p.č. 10213/4 o výmere 3442 m2, p.č. 10213/3 o výmere 44 m2 a p.č. 10216 o výmere 30 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby areálu - výrobných hál pre potreby spoločnosti pre INTERSTIL s.r.o. sídlom Komárno, Ul. práce 3097/6.

8. odpredaj pozemkov p.č. 10213/2 o výmere 2875 m2, p.č. 10213/3 o výmere 44 m2, p.č. 10214 o výmere 389 m2, p.č. 10215 o výmere 310 m2, p.č. 10216 o výmere 30 m2 a p.č. 10213/4 o výmere 3442 m2 v k.ú. Komárno pre Ľ. T. manž.

9. odpredaj pozemku p.č. 2414/2 o výmere 51 m2 v k.ú. Komárno pre I. F.

10. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 9366 o výmere 210 m2 v k.ú. Komárno na 82,50 Sk/m2 pre L. L. a manž.

11. zníženie kúpnej ceny pozemku p.č. 3006/1 o výmere 1569 m2 v k.ú. Komárno na 200,-Sk/m2 pre Marina - alt s.r.o., sídlom Komárno, Roľníckej školy.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas Ing. Peter Takács PhDr. Éva Dohnanec
Ing. Gábor Cséplő PaedDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó
RNDr. Géza Nagy Ing. Štefan Langschadl  Mihály Mácza  Mária Hutter
Mgr. Lajos Szép  Anton Andrássy Ing. László Győrfy Ing. Zoltán Varga
Ing. László Stubendek MUDr. Ludovít Horváth  Helena Belokosztolszká MUDr. Peter Tóth
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Békési

   Proti:

   Zdržali sa:
PhDr. János Kovács

   Nehlasovali: