Číslo hlasovania: 3277
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 21. februára 2007Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 21.02.2007,

B/ mení

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 723/A/4/2004 zo dňa 25. novembra 2004 v bode 4 uznesenia nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

„A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov pod obytnými domami v k.ú. Komárno pre vlastníkov bytov za cenu 3,- Sk/m2, určenú v súlade § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 17 ods. 1 písm. d) vyhlášky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o pozemky pod obytnými domami nasledovne:

bod 4 znie:
odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel, vytvorené geometrickým plánom č. 35049251-224/2005 zo dňa 29.11.2005 z pôvodnej parcely,vedenej na LV č.6434 v k.ú Komárno, ako parcela 10600 o výmere 1624 m2, zastavaná plocha:

- p.č. 10600/2 o výmere 214 m2, zastavaná plocha, v podiele 8854/35366 k celku, p.č. 10600/7 o výmere 543 m2, zastavaná plocha, v podiele 8854/17683 k celku, p.č. 10600/5 o výmere 82 m2 záhrada, v celosti pre J. G., rodeného G. a manželku E. G., rodenú S. Komárno Ďulov Dvor,

- p.č. 10600/2 o výmere 214 m2, zastavaná plocha, v podiele 8854/35366 k celku, p.č. 10600/1 o výmere 409 m2, zastavaná plocha, v podiele 8854/17683 k celku, p.č. 10600/4 o výmere 148 m2, záhrada, v celosti, pre T. T., rodenú T. Komárno - Ďulov Dvor,

- p.č. 10600/2 o výmere 214 m2, zastavaná plocha, v podiele 8854/35366 k celku, p.č. 10600/1 o výmere 409 m2, zastavaná plocha, v podiele 8854/17683 k celku, p.č. 10600/4 o výmere 148 m2, záhrada, v celosti, pre A. G., rodeného A. Komárno

- p.č. 10600/2 o výmere 214 m2, zastavaná plocha, v podiele 8829/35366 k celku, p.č. 10600/7 o výmere 543 m2, zastavaná plocha, v podiele 8829/17683 k celku, p.č. 10600/6 o výmere 80 m2, záhrada, v celosti, pre Š. K., rodeného K. a manželku J. K., rodenú B. Komárno – Ďulov Dvor,
- p.č. 10600/2 o výmere 214 m2, zastavaná plocha, v podiele 8829/35366 k celku, p.č. 10600/1 o výmere 409 m2, zastavaná plocha, v podiele 8829/17683 k celku, p.č. 10600/3 o výmere 148 m2, záhrada, v celosti, pre J. L., rodeného L. a manželku Z. L., rodenú P. Komárno – Ďulov Dvor,

za nasledovných podmienok:
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy

2. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1785/2006 zo dňa 16. novembra 2006 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 1200 m2 z p.č. 7051/1 o výmere 39541 m2, ostatná plocha, časti pozemku o výmere 1140 m2 z p.č. 7051/321 o výmere 8206 m2, ostatná plocha, časti pozemku o výmere 60 m2 z p.č. 7046/3 o výmere 362 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia, cirkevná organizácia, IČO : 30845696, so sídlom Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava-Rača, nakoľko pozemok je rezervovaný pre bytovú zástavbu.


B/ zrušuje

uznesenie č. 1368/2006 – žiadateľ písomne odmietol podpísať nájomnú zmluvu,
uznesenie č. 1533/2006 – nesplnenie podmienok zo strany pána Kovácsa,
uznesenie č. 1582/2006 – žiadateľ nereagoval na výzvu na doručenie geometrického plánu,
uznesenie č. 1678/2006 – žiadateľ podal novú žiadosť na odkúpenie pozemkov,
uznesenie č. 1729/2006 – stavba má nového vlastníka,Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: