Číslo hlasovania: 328
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe finančnej komisie – časť majetkoprávna, k žiadosti Nadácie pre Univerzitu Jána Selyeho


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

na základe žiadosti Nadácii pre Univerzitu Jána Selyeho udelenie súhlasu k uzatvoreniu zmluvy o podnájme nebytových priestorov a zmluvy o výpožičke nebytových priestorov prenajatých pre Nadáciu pre Univerzitu Jána Selyeho

- v objekte "Čajka" na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 13.11.2001,
- v objekte "Dôstojnícky pavilón" na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 9.5.,2001

pre účely neziskovej organizácie Kolégium Jána Selyeho, n.o., za rovnakých podmienok ako sú dojednané v uzatvorenej zmluve o prenájme nebytových priestorov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

oznámiť súhlas mesta k uzatvoreniu zmluvy o podnájme nebytových priestorov a zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia.

Termín: 30.9.2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Vojtech Szabó Ing. Marian Michálek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Peter Takács PhDr. János Kovács MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Anton Marek
Ing. Gábor Cséplő  Attila Farkas PaedDr. Štefan Bende Ing. Peter Békési
 Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl  Anton Andrássy PhDr. Éva Dohnanec
 Mária Hutter  Helena Belokosztolszká Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Peter Tóth
Mgr. Imre Andruskó Ing. László Stubendek JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: