Číslo hlasovania: 3281
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Zmluve o financovaní projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


      
      Mestské zastupite¾stvo v Komárne


A/ schva¾uje

podpísanie Zmluvy o financovaní projektu ISPA/KF „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ è. 10/2007-5.3 medzi Ministerstvom životného prostredia SR a koneèným prijímate¾om Mesto Komárno,

B/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať zmluvu o financovaní v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 15 dní od prijatia tohto uznesenia
Zodpovedný: primátor mestaPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: