Číslo hlasovania: 3284
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

prideliť 1-izbový byt na Ul. roľníckej školy 51/56 v Komárne pre K. K. Komárno 4, s tým, že sa s menovanou ukončí nájom 1-izbového bytu na Ul. roľníckej školy 49/32 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka a nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 a 4 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: