Číslo hlasovania: 3285
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť k návrhu na prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

prideliť 3-izbový byt na Palatínovej ul. 67/26 v Komárne pre M. S. Komárno, s tým, že sa s menovaným ukončí nájom 2-izbového bytu na Palatínovej ul. 47/2 v Komárne písomnou dohodou podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pridelený byt opraví na vlastné náklady a nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 6 ods. 3 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu neurčitú,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie písomnej dohody o skončení nájmu bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme bytu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: