Číslo hlasovania: 3287
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k návrhu na stanovenie výšky nájomného v bytovom dome na Ul. rožníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP)Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

výšku nájomného v bytovom dome na Ul. rožníckej školy 49 a 51, súpisné číslo 873, Komárno, (bývalá budova OSP) nasledovne:

  1)

Byt č.1,61,66

1-izb.s podlah.pl.

29,65m2

750,-Sk 

 2)

Byt č. 2

1-izb.s podlah.pl.

 28,40m2

 720,-Sk

 3)

Byt č. 3

1-izb.s podlah.pl.

 28,49m2

 720,-Sk

 4)

Byt č. 4,51,56

1-izb.s podlah.pl.

 29,70m2

 750,-Sk

 5)

Byt č. 5

2-izb.s podlah.pl.

 44,40m2

 1120,-Sk

 6)

Byt č. 47

1-izb.s podlah.pl.

 31,55m2

 800,-Sk

 7)

Byt č. 46

1-izb.s podlah.pl.

 28,95m2

 730,-Sk

 8)

Byt č. 48

Garsónka

 22,20m2

 560,-Sk

 9)

Byt č. 12,22

1-izb.s podlah.pl.

 29,55m2

 750,-Sk

 10)

Byt č. 13

1-izb.s podlah.pl.

 29,05m2

 730,-Sk

 11)

Byt č. 11,8

Garsónka

 26,85m2

 680,-Sk

 12)

Byt č. 10,9

Garsónka

 27,60m2

 700,-Sk

 13)

Byt č. 14

1-izb. s podlah.pl.

 27,60m2

 700,-Sk

 14)

Byt č. 15

1-izb. s podlah.pl.

 30,05m2

 760,-Sk

 15)

Byt č. 7

1-izb. s podlah.pl.

 29,35m2

 740,-Sk

 16)

Byt č. 6,16,26,36

Garsónka

 21,30m2

 540,-Sk

 17)

Byt č. 52,57,62,67

1-izb. s podlah.pl.

 33,30m2

 840,-Sk

 18)

Byt č. 53,58,63,68

2-izb. s podlah.pl.

 48,75m2

 1 230,-Sk

 19)

Byt č. 50,49,55,54,60,59,65,64

Garsónka

 19,00m2

 480,-Sk

 20)

Byt č. 23

2-izb. s podlah.pl.

 36,80m2

 930,-Sk

 21)

Byt č. 21,18,31,28,41,38

Garsónka

 26,75m2

 670,-Sk

 22)

Byt č. 20,19,30,29,40,39

Garsónka

 27,50m2

 690,-Sk

 23)

Byt č. 24

1-izb. s podlah.pl.

 29,75m2

 750,-Sk

 24)

Byt č. 25

1-izb. s podlah.pl.

 29,10m2

 730,-Sk

 25)

Byt č. 17,27,37

1-izb. s podlah.pl.

 29,85m2

 750,-Sk

 26)

Byt č. 32

1-izb. s podlah.pl.

 29,30m2

 740,-Sk

 27)

Byt č. 33,43

1-izb s podlah.pl.

 36,25m2

 910,-Sk

 28)

Byt č. 34

1-izb. s podlah.pl.

 29,40m2

 740,-Sk

 29)

Byt č. 35

1-izb. s podlah.pl.

 29,95m2

 760,-Sk

 30)

Byt č. 42

1-izb. s podlah.pl.

 29,50m2

 740,-Sk

 31)

Byt č. 44

1-izb. s podlah.pl.

 29,40m2

 740,-Sk

 32)

Byt č. 45

1-izb. s podlah.pl.

 30,90m2

 780,-Sk

   
s tým, že táto výška nájomného sa zvyšuje o 165,- Sk za výdavky spojené so správou a je platná do 31. decembra 2007 a ročne bude prehodnotená k 31. decembru,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripravi zmluvu o nájme náhradného bytu k podpísaniu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: