Číslo hlasovania: 3289
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:


1. Slovenský Červený kríž, Senný trh 3, 945 01 Komárno na rekreovanie detí z Komárna zo sociálne slabých rodín vo výške 66.000,- Sk,

2. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 94501 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-zdravotného a rehabilitačného pobytu do Novového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 36.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Slovenský Červený kríž, Senný trh 3, 945 01 Komárno na rekreovanie detí zo sociálne slabých rodín vo výške 66.000,- Sk a vykona výber detí v počte 20 zo sociálne slabých rodín,

Termín: 15. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Námestie Kossutha 3, 94501 Komárno, na autobusovú prepravu účastníkov rekondično-zdravotného a rekondičného pobytu do Nového Smokovca na základe konkrétnej faktúry vo výške 36.000,- Sk.

Termín: 4. júla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: