Číslo hlasovania: 329
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých Komárno,
Záhradnícka 16/8 na prepravu vo výške: 5.400,-Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých Komárno, Záhradnícka 16/8 vo výške 5.400,-Sk

Termín: do 10.11.2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:
 Helena Belokosztolszká PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter Mgr. Lajos Szép
Ing. Marian Michálek Ing. Péter Bábi RNDr. Géza Nagy  Attila Farkas
 Anton Andrássy Mgr. Štefan Zábojník PhDr. Éva Dohnanec JUDr. Vojtech Novák
 Miklós Fehér MUDr. Anton Marek Ing. Peter Békési PhDr. János Kovács
Ing. Zoltán Varga MUDr. Zoltán Sebők Ing. László Győrfy Ing. Peter Takács
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó
Ing. Štefan Langschadl Ing. Gábor Cséplő Mgr. Imre Andruskó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 329
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých Komárno,
Záhradnícka 16/8 na prepravu vo výške: 5.400,-Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:
Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých Komárno, Záhradnícka 16/8 vo výške 5.400,-Sk

Termín: do 10.11.2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: