Číslo hlasovania: 3290
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

rozdelenie účelových dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:

1. Materská škola, Ul. mieru 16, Komárno
vo výške 30.000,-Sk k oslavám 50. výročia otvorenia materskej školy,
2. Gymnázium Ľ.J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
vo výške 5.600,-Sk na podujatie pod názvom „Mladým patrí svet“,
3. Jókaiho nadácia, Petőfiho 1, Komárno
vo výške 20.000,-Sk na divadelné predstavenia v amfiteátri Dôstojníckeho pavilóna,
4. Nadácia biskupa Királya, Ul. bisk. Királya 5, Komárno
vo výške 15.000,-Sk na medzinárodnú súťaž Dobré slovo,
5. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a muzejné združenie, Námestie gen. Klapku 9, Komárno
vo výške 5.000,-Sk na Odovzdanie Ceny Jókaiho 2007,
6. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a muzejné združenie, Námestie gen. Klapku 9, Komárno
vo výške 5.000,-Sk na podujatie: „Szent István-napi ünnepi megemlékezés“,
7. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
vo výške 30.000,-Sk na VIII. roč. podujatia V očakávaní Veľkonočných sviatkov, na honoráre,
8. Letné tanečné divadlo n.f., Župná 16, Komárno
vo výške 30.000,-Sk na X. ročník podujatia V očakávaní Vianočných sviatkov, na honoráre,
9. PRO ARTE DANUBII, Vnútorná okružná 54/10, Komárno
vo výške 10.000,-Sk na výstavu Juraj Marth – „Súborné dielo“ v Galérii Limes,
10. Komárňanský komorný orchester Comorra, Letná 12, Komárno
vo výške 40.000,-Sk na notový materiál a na cyklus koncertov v roku 2007,
11. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo výške 10.000,-Sk na sériu tanečných domov „Barangolások a Kárpát-medencében“, na stravné náklady,
12. Občianske združenie MÁK, Jókaiho 14, Komárno
vo výške 25.000,-Sk na ozvučovacie zariadenie,
13. Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
vo výške 15.000,-Sk na ľudové kroje pre členov združenia - deti MŠ,
14. Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
vo výške 20.000,-Sk na podujatie „Március 15-ei Táncház“, na honoráre,
15. Klub priateľov historických vozidiel, Priemyselná 11, Komárno
vo výške 10.000,-Sk na X. Zraz historických vozidiel,
16. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ul. 29. augusta 3, Komárno
vo výške 20.000,-Sk na Environmentálnu výuku žiakov – na prepravné,
17. Fotoklub HELIOS, Malodunajské nábrežie 4, Komárno
vo výške 15.000,-Sk na nákup Clip-rámov s antireflexným sklom,
18. Občianske združenie ODYSEA MYSLE, Rozmarínová 2, Komárno
vo výške 80.000,-Sk na celoročnú činnosť združenia,
19. Zoltán Bujna, Palatínova 65/3, Komárno
vo výške 10.000,-Sk na vydanie knihy Zoltán Bujna – „A biciklis dervis“,
20. Spolok maďarských zdravotníkov na Slovensku, Pohraničná 13, Komárno
vo výške 20.000,-Sk na vyhotovenie pamätnej tabule Dr. Lajosa Arányiho,
21. Občianske združenie ÉS, Hlavná 34, Komárno – Nová Stráž
vo výške 16.000,-Sk na XI. Obecný deň Novej Stráže, na honoráre,
22. Komárno a okolie, n.f., Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 40.000,-Sk na Medzinárodnú súťaž Franza Lehára, na peňažné ceny,
23. Jókaiho dni, n.f., Kossuthovo námestie 3, Komárno
vo výške 30.000,-Sk na 44. Jókaiho dni, na peňažné ceny,
24. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, oblastný výbor, Ul. biskupa Királya 5, Komárno
vo výške 15.000,- Sk na usporiadanie XII. Komárňanských pedagogických dní,

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: