Číslo hlasovania: 3291
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadostiam o poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

finančné dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť pre:

1. Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Eötvösova 35, Komárno
na organizovanie „Týždňa slovenských knižníc“ a na Autorskú besedu so spisovateľom Gáborom Nógrádim,
2. Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno
na vyhotovenie a umiestnenie sochy kráľa Andrása II. na Nádvorí Európy,
3. Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
na činnosť tanečného spolku Komáromi Generációk - dospelí,
4. Občianske združenie Katlan, Ul. bisk. Királya 27/11, Komárno
na činnosť tanečného spolku Komáromi Generációk – žiaci základných škôl,
5. Občianske združenie CHANCE, Letná 22, Komárno
na organizovanie výstavy VITAL expo.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: