Číslo hlasovania: 3292
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti o poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport Strednej priemyselnej školy, Petőfiho ul. 2, Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú výchovu a šport nasledovne:

Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, 945 01 Komárno,
vo výške 3.000,-Sk na usporiadanie Volejbalového turnaja chlapcov a dievčat stredných škôl s medzinárodnou účasťou,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: