Číslo hlasovania: 3293
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport Gymnázia Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú výchovu a šport nasledovne:

Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, 945 01 Komárno,
vo výške 16.000,-Sk na usporiadanie medzinárodného turnaja študentov a študentiek v basketbale „Memoriál Eduarda Šeba“,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: