Číslo hlasovania: 3294
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti o FP Slovenskej federácie KEMPO, Eötvösova 45/1, Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport podľa VZN č. 5/2006 nasledovne:

Slovenská federácia KEMPO, Eötvösova 45/1, 945 01 Komárno,
vo výške 50.000,-Sk na účasť na Majstrovstvách sveta v KEMPO v Budapešti,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia, resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: