Číslo hlasovania: 3296
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj obytného domu s nebytovým priestorom na adrese Komárno, Dunajská ul. 11      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Správu Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov z otvárania a posúdenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj obytného domu s nebytovým priestorom na adrese Komárno, Dunajská ul. 11 zo dňa 19. februára 2007,

B/ schvaľuje

v súlade s uznesením MZ č. 1760/2006 zo dňa 16. novembra 2006, s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže a vyhodnotením obchodnej verejnej súťaže zo dňa 19. februára 2007, odpredaj obytného domu s nebytovým priestorom na adrese Komárno, Dunajská ul. 11 so súpisným číslom 1117 na p.č. 2115 a 2116, parcely č.2115 o výmere 453 m2, zastavané plochy a nádvoria, a p.č. 2116 o výmere 82 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre PharmDr. G. F. rodenú Sz., Komárno, za celkovú cenu 5.503.000,- Sk za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny v celej výške je 30 dní od doručenia výzvy,
- v prípade nepodpísania kúpnej zmluvy a nezaplatenia kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy na podpísanie kúpnej zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny zábezpeka 310.000,- Sk prepadá v prospech Mesta Komárno,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámení o výsledku obchodnej verejnej súťaže a prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva účastníkom verejnej súťaže,

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie návrhu kúpnej zmluvy a jej zaslanie spolu s výzvou na podpísanie a zaplatenie zvyšku kúpnej ceny PharmDr. G. F. rodenej Sz. narodenej 24.04.1957, Komárno,

Termín:30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

3. zabezpečiť vrátenie zloženej zábezpeky neúspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže.

Termín:14 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: