Číslo hlasovania: 3299
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

Informatívnu správu Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: