Číslo hlasovania: 330
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe komisie pre školstvo


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripravi pravidlá určenia funkčného platu riaditežom škôl a školských zariadení.

Termín: 30.11.2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Zoltán Varga MUDr. Peter Tóth Ing. László Stubendek Ing. Péter Bábi
Ing. Štefan Langschadl PhDr. Éva Dohnanec Mgr. Imre Andruskó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Győrfy MUDr. Zoltán Sebők JUDr. Vojtech Novák
 Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó Ing. Gábor Cséplő Ing. Peter Békési
Ing. Marian Michálek MUDr. Anton Marek MVDr. Alexander Galgóczy RNDr. Géza Nagy
PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter Ing. Peter Takács  Attila Farkas
PhDr. János Kovács

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: