Číslo hlasovania: 3304
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2007 zo dňa 25. januára 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Správu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 18/2007 zo dňa 25.1.2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

požiadať prevádzkovateľa o vyhodnotenie systému plateného parkovania za obdobie január až marec 2007 a na základe získaných poznatkov s prihliadnutím na opodstatnené podnety a pripomienky verejnosti a poslancov mestského zastupiteľstva po predložení na rokovanie do všetkých odborných komisií mestského zastupiteľstva predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva predbežnú správu do 19.apríla 2007 a následne predložiť na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva do 3. mája 2007 pozmeňovací návrh s účinnosťou od 1. júna 2007.

Termín: do 19. apríla 2007 - predloženie predbežnej správy
do 3. mája 2007 – predloženie pozmeňovacieho návrhu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: