Číslo hlasovania: 3307
Číslo bodu: 4.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1763/2006 zo dňa 16. novembra 2006 – zoznamu priorít kapitálových výdavkov rozpočtu, Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ mení

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1763/2006 zo dňa 16. novembra 2006 tak, že sa pôvodná Príloha č. 2 nahradzuje novou Prílohou č. 2 – „Rozpočet kapitálových výdavkov v tis. Sk podľa rozpočtovej klasifikácie“, ktorá je súčasťou uznesenia,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: