Číslo hlasovania: 331
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe komisie pre školstvo


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) ukladá Mestskému úradu v Komárne

vypracova zásady k činnosti delegovaných zástupcov mesta v radách škôl, vrátane spôsobu ich zvolenia a odvolania.

Termín: 31.12.2002
Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: