Číslo hlasovania: 3311
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 11. apríla 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 11. apríla 2007,

B/ mení

uznesenie Mestského zastupitežstva v Komárne č. 36/2007 zo dňa 1. marca 2007 nasledovne:

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ schvažuje

prideli 1-izbový byt v DOS na Gazdovskej ulici 4/32 v Komárne pre M. R., Komárno s tým, že v pridelenom byte vykoná drobné opravy na vlastné náklady a nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1 VZN č. 19/2003 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno v znení neskorších predpisov, na dobu určitú 1 rok,

C/ zrušuje

uznesenie č. 1781/2006 – žiadatež nereagoval v stanovenom termíne,
uznesenie č. 1782/2006 – žiadatež písomne odmietol odkúpi pozemok,
uznesenie č. 40/2007 – Klaudia Korenová písomne odmietla byt.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő

   Nehlasovali: