Číslo hlasovania: 3317
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na schválenie aktualizovaného zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2007,
Zoznam tvorí prílohu uznesenia

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

zverejniť aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2007 na úradných tabuliach Mesta Komárno.

Termín: do 30. apríla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: