Číslo hlasovania: 3318
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

Správu zo zasadnutia Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 27. marca 2007 a 10. apríla 2007 v bytovej oblasti.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: