Číslo hlasovania: 332
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj rodinného domu s príslušenstvom (oplotenie, vonkajšie úpravy, trvalé porasty) na základe doporučenia komisie rozvoja mesta zo dňa 19.3.2002, na Nezábudkovej ul. o.č. 11, súp. č. 1452, na p.č. 3833 v k.ú. Komárno súčasnému nájomcovi A. P.

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom: 70.285,-- Sk
cena pozemku zastav. domom stanovená znal. posudkom: 51.757,50 Sk
Spolu cena: 122.040,-- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec PaedDr. Štefan Bende Mgr. Imre Andruskó
Ing. Gábor Cséplő MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Zoltán Sebők Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. László Stubendek JUDr. Éva Hortai Ing. Marian Michálek
Ing. Vojtech Szabó Ing. Peter Takács JUDr. Vojtech Novák PhDr. János Kovács
 Attila Farkas MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy Ing. László Győrfy
Ing. Štefan Langschadl  Anton Andrássy Ing. Peter Békési

   Proti:

   Zdržali sa:
 Mária Hutter MUDr. Peter Tóth Ing. Péter Bábi

   Nehlasovali: