Číslo hlasovania: 3320
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podža VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský zväz sluchovo postihnutých, ZO nedoslýchavých Komárno, Ul. priatežstva 2, 945 01 Komárno, na nákup kompenzačnej pomôcky, mobilného telefónu s indukčnou slučkou, pre sluchovo postihnutých občanov vo výške 11.500,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na
sociálne a zdravotné účely pre:

Slovenský zväz sluchovo postihnutých, ZO nedoslýchavých Komárno, Ul. priatežstva 2, 945 01 Komárno, na nákup kompenzačnej pomôcky, mobilného telefónu s indukčnou slučkou, pre sluchovo postihnutých občanov vo výške 11.500,- Sk.

Termín: 30 od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: