Číslo hlasovania: 3321
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podľa VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská ul. 39, 945 01 Komárno, na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr v celkovej výške 20.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotné účely pre:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská ul. 39, 945 01 Komárno, na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ na základe konkrétnych faktúr v celkovej výške 20.000,- Sk.

Termín: do 15 dní po uskutočnení jednotlivých podujatí
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: