Číslo hlasovania: 3322
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely podža VZN Mesta Komárno číslo 9/2003 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely pre:

DAMARIS-ECAV, n.o., opatrovatežská služba, Ul. františkánov 15, 945 01 Komárno, na vykonávanie činnosti opatrovatežskej služby na rok 2007 vo výške 1.152.000,- Sk.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: