Číslo hlasovania: 3326
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhom na udelenie Ceny Mesta Komárno      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

udelenie Ceny Mesta Komárno pre:

                          MUDr. Františka Baštrnáka
                                             a
                                    Gézu Dobiho

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

pripravi odovzdanie ceny na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupitežstva v Komárne.

Termín: 26. apríla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: