Číslo hlasovania: 3327
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Návrhu na delegovanie zástupcov Mesta Komárno do školských rád      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ odvoláva


delegovaných zástupcov Mesta Komárno z rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Stredné školy  

 

Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno

MUDr. Peter Tóth 

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno

MUDr. Anton Marek

Stredná priemyselná škola
Petőfiho ul. 2, 945 01 Komárno

Ing. Béla Szabó

Stredná poľnohospodárska škola
m.č. Hadovce 12, 945 01 Komárno

RNDr. Gejza Nagy

Združená poľnohospodárska škola obchodu a služieb
Ul. Budovateľská 32, 945 01 Komárno

Mária Hajabácsová

Stredné odborné učilište strojárske
Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno

Ing. Ľudovít Csonka

Základné školy

 

Zákaldná umelecká škola
Letná ul. 12, 945 01 Komárno

MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó
PaedDr. Tibor Papp

Spojená cirkevná škola MARIANUM s VJM
Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno

Zámbó Štefan, Ing.

Základná škola
Komenského ul. 3, 945 01 Komárno

Ing. Peter Békési
Lajos Szép
Ing. Róbert Bolyo

Základná škola
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno

PaedDr. Štefan Bende
Ing. László Győrfy
Ing. Gabriel Weszelovszky

Základná škola
Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno

Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Ľudovít M. Horvat
Tibor Fonód

Základná škola s VJM
Ul. práce 24, 945 01 Komárno

JUDr. Éva Hortai
Ing. László Győrfy
Ing. Béla Sánta

Základná škola s VJM
Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno

Mgr. Imre Andruskó
Attila Farkas
Mgr. György Batta

Základná škola Móra Jókaiho s VJM
Ul. mieru 2, 945 01 Komárno

Lajos Szép
Attila Petheő
Csaba Fehér

Špeciálna základná škola s VJM
Košická 8, 945 01 Komárno

Mgr. Imre Andruskó
Csaba Fehér
Ing. Katarína Dubányová

Špeciálna základná škola
Hradná 7, 945 01 Komárno

Mgr. György Batta
Ing. Gabriel Weszelowszky 

Materské školy

 

Materská škola
Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno

PaedDr. Štefan Bende

Materská škola s VJM
Handlovská ul. 4, 945 01 Komárno

Ing. Béla Szabó

Materská škola
Ul. mieru 16, 945 01 Komárno

RNDr. Gejza Nagy
Ing. Gabriel Weszelovszky

Materská škola s VJM
Ul. františkánov 20, 945 01 Komárno

Miklós Fehér

Materská škola
Lodná ul. 1, 945 01 Komárno

Mária Hajabácsová
Ing. Attila Czíria
Ing. László Stubendek

Materská škola
Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno

 JUDr. Éva Hortai

Materská škola s VJM
Ul. Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno

Ing. László Stubendek

Materská škola s VJM
Vodná ul. 29, 945 01 Komárno

Ing. Attila Czíria
Ing. Róbert Bolyo

Materská škola
Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno

Mgr. György Batta

Materská škola s VJM
Eötvösova ul. 48, 945 01 Komárno

Ing. Attila Czíria
Tibor Fonód

Materská škola
Eötvösova ul. 64, 945 01 Komárno

MUDr. Anton Marek
Ing. Alexander Patus

Materská škola
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž

Bedrich Gogola

Materská škola s VJM
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž

Bedrich Gogola

Centrum voľného času
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno

Mgr. György Batta
Mgr. Štefan Zábojník


B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom Mesta Komárno oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


C/ deleguje

zástupcov Mesta Komárno do rady škôl a školských zariadení nasledovne:

Stredné školy 

 

Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno

MUDr. Tibor Bastrnák 

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno

MUDr. Anton Marek

Stredná priemyselná škola
Petőfiho ul. 2, 945 01 Komárno

Ing. Béla Szabó

Stredná poľnohospodárska škola
m.č. Hadovce 12, 945 01 Komárno

MUDr. Peter Tóth

Združená poľnohospodárska škola obchodu a služieb
Ul. Budovateľská 32, 945 01 Komárno

JUDr. Vojtech Novák

Stredné odborné učilište strojárske
Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno

MUDr. Zsolt Sebő

Základné školy

 

Zákaldná umelecká škola
Letná ul. 12, 945 01 Komárno

MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Štefan Zámbó
Mgr. László Fazekas

Spojená cirkevná škola MARIANUM s VJM
Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno

Zámbó Štefan, Ing.

Základná škola
Komenského ul. 3, 945 01 Komárno

Mgr. Ondrej Gajdáč
Lajos Szép
JUDr. Éva Hortai

Základná škola
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno

Ing. László Győrfy
Juraj Bača
Ing. Gabriel Weszelovszky

Základná škola
Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno

Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Gabriel Weszelowszky
Ing. Gabriel Dékány

Základná škola s VJM
Ul. práce 24, 945 01 Komárno

JUDr. Éva Hortai
Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh

Základná škola s VJM
Eötvösova ul. 39, 945 01 Komárno

Mgr. Imre Andruskó
Attila Farkas
Mgr. György Batta

Základná škola Móra Jókaiho s VJM
Ul. mieru 2, 945 01 Komárno

Lajos Szép
Attila Petheő
Csaba Fehér

Špeciálna základná škola s VJM
Košická 8, 945 01 Komárno

Mgr. László Fazekas

Špeciálna základná škola
Hradná 7, 945 01 Komárno

Ing. Imrich Dubány

Materské školy

 

Materská škola
Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno

MUDr. Peter Tóth

Materská škola s VJM
Handlovská ul. 4, 945 01 Komárno

Ing. Béla Szabó

Materská škola
Ul. mieru 16, 945 01 Komárno

Ing. Kornél Horváth
Mgr. Štefan Zábojník

Materská škola s VJM
Ul. františkánov 20, 945 01 Komárno

Mgr. Béla Keszegh

Materská škola
Lodná ul. 1, 945 01 Komárno

Ing. László Stubendek
MUDr. Vojtech Novák
Ing. Imrich Dubány

Materská škola
Ul. Komáromi Kacza 33, 945 01 Komárno

Attila Farkas

Materská škola s VJM
Ul. Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno

Ing. László Stubendek

Materská škola s VJM
Vodná ul. 29, 945 01 Komárno

MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Róbert Bolyo

Materská škola
Mederčská ul. 38, 945 01 Komárno

Mgr. György Batta

Materská škola s VJM
Eötvösova ul. 48, 945 01 Komárno

Mgr. Csaba Fehér
Ing. Kornél Horváth

Materská škola
Eötvösova ul. 64, 945 01 Komárno

MUDr. Anton Marek
Ing. Alexander Patus

Materská škola
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž

Ing. Peter Birkus

Materská škola s VJM
Dlhá ul. 1, 945 01 Komárno – Nová Stráž

Ing. Peter Birkus

Centrum voľného času
Rozmarínová ul. 2, 945 01 Komárno

 Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Štefan Zábojník


D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy a zabezpečiť doručenie oznámenia o delegovaní zástupcov Mesta Komárno do škôl a školských zariadení,

2. zaslať delegátom Zásady činnosti školských rád.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: