Číslo hlasovania: 3328
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadostiam o poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

rozdelenie účelových dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť podľa VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nasledovne:

1. Spoločnosť Atelier, Potočná 28, Komárno
vo výške 35.000,-Sk na vydanie 10. čísla umeleckého časopisu Atelier, na tlačiarenské náklady,

2. Občianske združenie „Álmodozók“, Ul. práce 25, Komárno
vo výške 35.000,-Sk na divadelné predstavenie – musical „Egri csillagok“, na prenájom miestnosti,

3. Združenie Hedera, Ul. gen. Klapku 11/6, Komárno
vo výške 20.000,-Sk na 13. ročník hudobného festivalu Borostyán,

4. Materská škola s vjm, Komárno, Časť Nová Stráž
vo výške 10.000,-Sk na školu v prírode,

5. Židovská náboženská obec, Eötvösova 15, Komárno
vo výške 10.000,-Sk na medzinárodné stretnutie mladých Židov pod názvom „Ledor vador – z pokolenia na pokolenie“, na nocľažné a stravné náklady,

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp. od
vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: