Číslo hlasovania: 3329
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadostiam o poskytnutie finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport podľa VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú výchovu a šport nasledovne:

1. Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia, Záhradnícka II/4, Komárno
vo výške 70.000,-Sk na účasť na súťažiach I. liga na Majstrovstvách sveta klubov 2007 v Bosne a Herzegovine,
2. Univerzita J. Selyeho, Roľníckej školy 1519, Komárno
vo výške 12.600,-Sk na účasť futbalového družstva univerzity na majstrovstvách European Footbal Masters v Berlíne, na registračné náklady,
3. Volejbalový klub Spartak, Priemyselná 20, Komárno
vo výške 30.000,-Sk na organizovanie Majstrovstiev Slovenska vo volejbale žiakov,
4. Športovo strelecký klub ROYAL, Ul. pohraničná 5, Komárno
vo výške 15.000,- Sk na organizovanie Majstrovstiev Slovenska v streľbe z historických zbraní

s tým, že predpokladom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie je vysporiadanie všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu v súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 5/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 20 dní od schválenia uznesenia resp.
od vysporiadania všetkých záväzkov žiadateľa voči mestu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: