Číslo hlasovania: 333
Číslo bodu: 65.
Uznesenie k informatívnej správe komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obst. a na vyhodn. ponúk na dodávku geodetických prác v k.ú. Komárno a Nová Strហv zmysle zákona 263/1999 Z.z. v znení nesk. predp. o výsled. súaže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok verejného obstarávania a na vyhodnotenie ponúk na dodávku geodetických prác v k.ú. Komárno a Nová Strហv zmysle zákona 263/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov o výsledku súaže zo dňa 26.06.2002.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:
Ing. Gábor Cséplő RNDr. Géza Nagy Ing. Zoltán Varga  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai PhDr. Éva Dohnanec Ing. Marian Michálek Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník MUDr. Peter Tóth  Helena Belokosztolszká MUDr. Anton Marek
MUDr. Zoltán Sebők MVDr. Alexander Galgóczy Ing. Vojtech Szabó  Attila Farkas
JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Langschadl PaedDr. Štefan Bende Ing. Péter Bábi
Ing. László Stubendek Ing. Peter Takács  Anton Andrássy  Mária Hutter
Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Peter Békési

   Nehlasovali: