Číslo hlasovania: 3332
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

Informatívnu správu Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 3. apríla 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: