Číslo hlasovania: 3333
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

žiadosť spoločnosti Plaza Centers Czech Republik s.r.o., IČO: 26465388 so sídlom K Červenému dvoru 24/2132, 130 00 Praha 3, Strašnice, zapísaná v Obchodnom rejstŕíku Městským soudem v Praze, Oddíl: C, Vložka: 84079, a spoločnosti ROSENBERG, LEHMAN & Partners, spol. s r.o., IČO 31 439 799, so sídlom Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10979/B, o odkúpenie pozemkov v lokalite Námestia Kossutha v Komárne,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť vypracovanie štúdie na usporiadanie Kossuthovho námestia,

2. zabezpečiť vypracovanie analýzy umiestnenia multifunkčného obchodno- spoločenského a kultúrneho centra na Námestí Kossutha resp. v inej lokalite mesta.

Termín: do 30. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: