Číslo hlasovania: 3334
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

zámer odpredaja pozemkov spoločne pre všetkých vlastníkov budov v bývalom areáli mechanizačného strediska PD Harčáš,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie výzvy pre všetkých vlastníkov budov na predloženie spoločného návrhu na odpredaj pozemkov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: