Číslo hlasovania: 3335
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 60 m2 z p.č. 5178/1 o výmere 769 m2 a časti pozemku o výmere cca 60 m2 z p.č. 5177 o výmere 7956 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre M.U. Komárno,

B/ schvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 17 m2 z p.č. 5177 o výmere 7 956 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pod novinovým stánkom pre M. U. Komárno, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/deň za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme pozemku,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: