Číslo hlasovania: 3336
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku nehnuteľností      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nehnuteľností na Ulici Zámoryho 12, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako sklad so súp.č. 106 na p.č. 795 a pozemok p.č. 795 o výmere 998 m2, zastavaná plocha, na účely civilnej obrany pre Krajský úrad v Nitre, IČO: 31777171, so sídlom Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra, na dobu určitú 5 rokov, za nasledovných podmienok:

- vypožičiavateľ zabezpečí na vlastné náklady zachovanie stavu budovy a jej prevádzkyschopnosť,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: