Číslo hlasovania: 3337
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o usporiadanie vlastníctva pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre podielových spoluvlastníkov nehnuteľností, vedených na LV č. 246 v k.ú. Nová Stráž, pre J. M. rodeného M., a manželku M. M. rodenú N., Zlatná n/O, v podiele 1/2 k celku, F. N., rodeného N., Komárno, v podiele 1/6 k celku a M. M. rodenú N., Zlatná na Ostrove, v podiele 2/6 k celku, k novovytvoreným parcelám v k.ú. Nová Stráž:

- parc.č. 128/2 o výmere 270 m2, zastavaná plocha,
- parc.č. 128/25 o výmere 92 m2, zastavaná plocha,
- parc.č. 129/2 o výmere 416 m2, zastavaná plocha,
- parc.č. 129/15 o výmere 207 m2, záhrada,

vytvoreným geometrickým plánom č. 22708758-132/2003 zo dňa 29.07.2003 z PK parcely č. 128, vedenej v Pk vložke č. 45 a z Pk parcely č. 129, vedenej v Pk vložke 716 v k.ú. Nová Stráž, za predpokladu, že žiadatelia budú spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: