Číslo hlasovania: 3338
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 20 m2 z p.č. 2501/1 o výmere 3048 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely výstavby garáže pre K. B. rodeného B., a pre A. J. rodenú T., Komárno, vzhžadom na to, že k uvedenej lokalite nie je prístupová komunikácia.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: