Číslo hlasovania: 3339
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odkúpenie pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 40/1 o výmere 440 m2, záhrada, pre Ing. A. B. rodeného B., a manželku A. B. rodenú Š., Čalovec.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: