Číslo hlasovania: 3340
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o usporiadanie vlastníctva pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ konštatuje, že

kupujúca G. P. predchádzajúce priezvisko Š. rodená K., Komárno, zaplatila kúpnu cenu za pozemok p.č. 6137 o výmere 21 m2, zastavaná plocha, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, pod garážou so súp.č. 211 Mestu Komárno, vo výške 3.465,- Sk dňa 05.08.1996 na základe ponukového listu Mestského úradu Komárno zo dňa 10.05.1996, avšak kúpna zmluva nebola realizovaná,

B/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 6137 o výmere 21 m2, zastavaná plocha pre G. P. rodenú K., Komárno, za cenu 3.465,- Sk, ktorá cena bola uhradená 05.08.1996, s predkupným právom pre Mesto Komárno, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve a je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

C/ schvaľuje

vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre G. P. rodenú K.,Komárno, k budove garáže na Ulici mieru, so s.č. 211 na p.č. 6137 v k.ú. Komárno, ktorú postavili nebohí rodičia žiadateľky E. K. a I. K. na základe stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia č. Výst. 4118/1965-Cse zo dňa 17.02.1969, a ktorá dodnes nebola zapísaná do katastra nehnuteľností za predpokladu, že žiadateľka bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
2. zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: