Číslo hlasovania: 3342
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 40 m2 z p.č. 2811 o výmere 1995 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre A. K. a manželku Z. K. rodenú K., Komárno, za účelom vybudovania vjazdu do garáže na vlastné náklady žiadateľa k pozemku p.č. 2785/11 vo vlastníctve žiadateľov, z dôvodu, že odporúča riešiť vstup na pozemok cez pozemok p.č. 2785/1.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: