Číslo hlasovania: 3343
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o zmenu podmienok zmluvy o nájme nebytových priestorov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

vyhotovenie dodatku Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 116/OSM/2004 zo dňa 01.12.2003, o predĺžení termínu na vykonanie stavebných úprav, uvedených v bode 5 čl. IV. Zmluvy, do 31. decembra 2007, pre Š. V. narodeného 05.06.1958, Komárno, podnikateľa, obchodným menom Š. V. IČO: 22713115, zapísaného v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-3664, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného dodatku zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: