Číslo hlasovania: 3344
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nebytového priestoru      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj nebytového priestoru č. 6 v celosti v obytnom dome so s.č. 1136 na p.č. 42 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku p.č. 42 v podiele 3420/63670, vedených na LV 9661 v k.ú. Komárno, pre I. S. rodeného S. Čalovec, nakožko sa jedná o nebytový priestor využívaný Mestským podnikom cestovného ruchu Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: