Číslo hlasovania: 3346
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti na odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej p.č. 7385/2 o výmere 109 m2, záhrada, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171-108/2006 zo dňa 04.01.2007 z pred ZMVM p.č. 2790 o výmere 1025 m2, vodná plocha, a z pred ZMVM p.č 2791/11 o výmere 680 m2, ostatná plocha, vedených na pred ZMVM LV č. 1 v k.ú. Komárno, pre T. H. rodeného H., a manželku A. H. rodenú R., Komárno, za cenu podľa § 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov t.j. 300,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza kanalizačný zberač, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene, lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: