Číslo hlasovania: 3347
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 45 m2 z p.č. 7103 o výmere 819 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom výstavby garáže, upresnenej geometrickým plánom, pre Ing. R. N. rodeného N., Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Gábor Dékány

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: