Číslo hlasovania: 3349
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytového priestoru s podlahovou plochou 527 m2 so s.č. 3691, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako ostatný objekt na p.č. 1819/19, pre CENTRUM ALTERNATÍVNYCH LIEČENÍ, n.o., IČO 42052017, so sídlom Hradná ulica 2, 945 01 Komárno, zapísaná v registri Krajského úradu v Nitre pod číslom VVS/NO-8/2006 dňom 10.02.2006, nakožko v zmysle „Zásad ochrany, obnovy a prezentácie pevnostného systému“ schválených uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1706/2006 zo dňa 12. októbra 2006 v zmysle „Koncepcie ochrany, obnovy a revitalizácie Ústrednej pevnosti v Komárne“ schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1396/2006 zo dňa 9. marca 2006 je tento objekt rušivý a bude v blízkej budúcnosti odstránený.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: